ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น ให้กับประชาชนชาวม่วงสามสิบ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ตามนโยบาย Early detection “ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ” เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ในโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

วันที่ 9 เมษายน 2564 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบ และพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กที่ผ่านการเข้าอบรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบ สังกัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดม่วงสามสิบ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ ซึ่งมีโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา), โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา, กศน.อำเภอม่วงสามสิบ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. , กรรมการชุมชน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอรุณ รัตนโสภา (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง), นางคันธารส วงศ์เพ็ญ (กรรมการการเลือกตั้ง), นายอำนาจ มณีเขียว (กรรมการการเลือกตั้ง) และ นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน (ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง) ร่วมดูแลจัดการเลือกตั้งให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

วันที่ 20 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 5,000 บาท เพื่อกำหนดเขตปลอดบุหรี่แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือช่ือของสถานที่สาธารณะ สถานท่ีทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับจากควันบุหรี่

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้ โดยน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

ขอเชิญชวนผู้พิการ เข้าร่วมฝึกอาชีพ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครฝึกอาชีพ คลิก

มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนพิการ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ