ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-489022 (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง)
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

…..วันพ่อแห่งชาติ…..

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้

ม่วงสามสิบเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองดอกบัว

ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ

- พระบรมพุทโธ (ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ)

- พ่อปู่-แม่ย่า (สวนสาธารณะดอนปู่ตา)

- เจดีย์อนุสรณ์พระมงคลกิตติธาดา (วัดป่าวิเวกธรรมชาน์)

และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอำเภอม่วงสามสิบ

และอย่าลืม แวะถ่ายภาพ ? เช็คอิน ณ จุดเช็คอินสวย ๆ หน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบนะคะ

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 3R

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

✅ปลอดเหล้า ✅ปลอดภัย ✅ไกลโควิด-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร. 02-0262333 ต่อ 5109

ประกาศรับสมัคร นักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 045-489022 (งานพัฒนาชุมชน)

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นายชินวัต ทองประชา นายอำเภอม่วงสามสิบ, นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, นายศักดิ์ดา ขัมภกิจ สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ ประชาชนชาวม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น ให้กับประชาชนชาวม่วงสามสิบ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ตามนโยบาย Early detection “ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ” เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ในโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

วันที่ 9 เมษายน 2564 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบ และพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กที่ผ่านการเข้าอบรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบ สังกัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดม่วงสามสิบ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ ซึ่งมีโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา), โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา, กศน.อำเภอม่วงสามสิบ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. , กรรมการชุมชน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอรุณ รัตนโสภา (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง), นางคันธารส วงศ์เพ็ญ (กรรมการการเลือกตั้ง), นายอำนาจ มณีเขียว (กรรมการการเลือกตั้ง) และ นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน (ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง) ร่วมดูแลจัดการเลือกตั้งให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

วันที่ 20 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย 5,000 บาท เพื่อกำหนดเขตปลอดบุหรี่แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือช่ือของสถานที่สาธารณะ สถานท่ีทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับจากควันบุหรี่

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้ โดยน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

ขอเชิญชวนผู้พิการ เข้าร่วมฝึกอาชีพ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครฝึกอาชีพ คลิก

มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนพิการ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ