Print this page

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 17:09

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้ โดยน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา