Print this page
วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 20:32

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน