ปรับปรุงล่าสุด 4 เม.ย. 2024 08:59:10 2,899

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา

      ความเป็นมาของ ตำบลม่วงสามสิบ เดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ "บ้านม่วง" โดยในปี พ.ศ. 2458 สมัยยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระวิภาคพนจกิจ ได้หาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกษมสีมา และพาราชการเดินทางมาพักแรมที่ โคกดอนยูง (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลม่วงสามสิบ) ชาวบ้านม่วงทราบข่าว จึงได้ออกไปต้อนรับ พร้อมได้มอบที่ดินแปลงหนึ่ง ในพื้นที่บ้านม่วงให้เป็นที่ตั้งอำเภอ และได้เปลี่ยนชื่อจาก "อำเภอเกษมสีมา" เป็น "อำเภอม่วงสามสิบ" ตามชื่อหมู่บ้าน โดยได้ตั้งบ้านม่วงขึ้นเป็นตำบล และขยายพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

      สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ตั้งอยู่เลขที่ 169 บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 37 กิโลเมตร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,154 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร ทั้งสิ้น 3,371 คน ชาย 1,598 คน หญิง 1,773 คน จำนวน 1,331 ครัวเรือน

 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ