ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 05:08:24 1,438

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ สาธารณูปโภคครบครัน ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต ”

 

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
 3. พัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
 5. ส่งเสริม บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมอาชีพ
 7. พัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบอย่างทั่วถึง
 3. ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
 4. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 7. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่
 8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
 9. ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารงานของท้องถิ่น

นโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ

นโยบายด้านการบริการประชาชน

 1. ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ
 2. พัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
 3. พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึง

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ถนน ซอยต่างๆ
 2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบน้ำประปาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของเทศบาล
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์

นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมการดำเนินโครงการขยะเหลือศูนย์ (ZERO WASTE) เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมประสานงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษและบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
 5. จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของอาหาร และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานร้านค้าผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
 6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมรักษ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
 2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพตามวัย
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน และประชาชน

นโยบายด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นอาชีพเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดและเพิ่มมูลค่า
 2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดงานประเพณี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
 3. ส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

 1. สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น
 2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการของประชาชน

นโยบายด้านการบริหารงาน

 1. ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
 2. ประสานงบประมาณจากทุกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาม่วงสามสิบอย่างต่อเนื่อง