ปรับปรุงล่าสุด 2 ธ.ค. 2022 03:33:54 756ประชากร ทั้งสิ้น 3,017 คน ชาย 1,432 คน หญิง 1,585 คน จำนวน 1,610 ครัวเรือน 

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2565