สำนักปลัด

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พนักงานเทศบาล

นางกาญจนา ปทุมวัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบตำรวจโทฤาชัย สุ่มมาตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชวนพิศ พรมวัลย์

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวทัศนพร มงคลเสริม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวันชัย พันธ์หล่อโส

นิติกรปฏิบัติการ

นางรจนา เบ้าทอง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายกิตติพงษ์ ศุภสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญารัตน์ สภาษร

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางสาวธิดาทิพย์ เเสนเสนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธิดารัตน์ โยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุธิดา กุลวงษ์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายธนกฤต อกนิตย์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ