สำนักปลัดเทศบาล

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล

นางกาญจนา ปทุมวัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบตำรวจโทฤาชัย สุ่มมาตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชวนพิศ พรมวัลย์

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวทัศนพร มงคลเสริม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวันชัย พันธ์หล่อโส

นิติกรปฏิบัติการ

นางรจนา เบ้าทอง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายกิตติพงษ์ ศุภสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวกัญญารัตน์ สุภาษร

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดาทิพย์ เเสนเสนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธิดารัตน์ โยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุธิดา กุลวงษ์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายธนกฤต อกนิตย์

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางสาวอรชุดา จันทร์ล้ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ