การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ (พ.ศ.2560-2562)

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ (พ.ศ.2560-2562)

31 ต.ค. 2018 09:00:00 เทศบัญญัติ ทต. ม่วงสามสิบ 188TOP