คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๑๙๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๑๙๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

10 มิ.ย. 2022 10:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 9

TOP