ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

28 ม.ค. 2021 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทต. ม่วงสามสิบ 213TOP