วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง

1 ก.ค. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 1,323

 

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์  สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง... วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 7 ของวัดหนองป่าพง สร้างขึ้นเนื่องจากชาวอําเภอม่วงสามสิบได้ยินกิตติศัพท์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและจริยธรรมอันงดงามของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงพากันไปนมัสการฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอยู่เป็นประจําและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม หลายปีต่อมาจึงพากันจัดหาพื้นที่สำหรับตั้งสํานักปฏิบัติขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป มีพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ภายในวัดมีโบราณวัตถุสำคัญ คือ ใบเสมาแลงโบราณมีอายุประมาณ 1000 ปี ปักเขตวิสุงคสีมา จํานวน 7 ใบ และปักเขตรอบศาลาการเปรียญ จํานวน 9 ใบ กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว และใบเสมาศิลาภูเขาพัทธสีมาสลักเป็นรูปดอกบัว 5 ดอก ใบบัว 4 ใบ เครดิตข้อมูล : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1828TOP