เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

2 ต.ค. 2017 09:00:00 เทศบัญญัติ ทต. ม่วงสามสิบ 22

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TOP