เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

28 ต.ค. 2009 09:00:00 เทศบัญญัติ ทต. ม่วงสามสิบ 189

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

NO AS ATTACHED FILE.TOP