ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

12 มี.ค. 2022 16:03:23 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ทต. ม่วงสามสิบ 638ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

   

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  
    -  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
    -  อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
    -  อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด
    -  อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
    -  อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
    -  อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ
    

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A

Facebook

ถาม-ตอบ

O9 Social Network

 

Facebook


muangsamsipmuni.go.th

แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E - Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การจัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุฯ 

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

สุจริต โปร่งใส และ งดรับ งดให้

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

- กิจกรรม No gift policy

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

TOP