ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          
                     ข่าวสาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 
เปิดให้บริการ ด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
12 เม.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 70
สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เปิดให้บริการ ด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   วันที่ 13-17 เมษายน 2565 เว...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 ขอแจ้งช่องทางการชำระภาษี
5 เม.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 57
ประกาศ จากเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย...
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 108 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 13 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว318806/10/256506/10/2565
2ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว318706/10/256506/10/2565
3การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[เอกสาร word]
กค.มท 0803.3/ว318106/10/256506/10/2565
4ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
กสว.มท 0820.2/ว315904/10/256505/10/2565
5ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสาร word]
กพส.มท 0810.6/ว742605/10/256505/10/2565
สำนักปลัด
    ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
    ไม่พบผลลัพธ์
คลังความรู้

TOP