ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 / 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ จากเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • -

  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

            
                       ข่าวสาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
   
  เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง อปท. ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
  20 มิ.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 9
  #เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง  อปท. นะคะ ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรม ► อยู่อาศัย เกษตรกรรม ► อื่นๆ เกษตร...
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 46 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565
  สน.บถ.มท 0809.4/ว184020/06/256520/06/2565
  2สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ดำเนินการออกประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
  สล.มท 0801.1/15520/06/256520/06/2565
  3การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.8/ว184420/06/256520/06/2565
  4การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  กม.มท 0804.5/ว183820/06/256520/06/2565
  5ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  กพส.มท 0810.2/ว185320/06/256520/06/2565
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP