ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565
 • คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2565
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2565
 • ตารางกำหนดการลงพื้นที่ออกให้บริการรับชำระภาษี ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดการศพผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565
 • จดหมายข่าวเทศบาลม่วงสามสิบ วันที่ 25-29 เมษายน 2565
 • ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
  • -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
  • -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  • แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

            
                       ข่าวสาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
   
  เทศบาลตำบลม่วงสามสิบแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 ขอแจ้งช่องทางการชำระภาษี
  5 เม.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 21
  ประกาศ จากเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย...
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
  1 เม.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 71
  ฐานข้อมูลผู้พิการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2564
  การค้างชำระภาษี
  30 มี.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 49
  ค้างชำระภาษีระงับสิทธิ์โอน ไม่มาเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกแจ้งระงับการทำนิติกรรมที่ดิน..และมีเบี้ยปรับสูงถึง 40% และเงินเพิ่มอีกด้วย ตามมาตรา 59 และ 60  
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 19 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน
  กม.มท 0804.6/ว142618/05/256519/05/2565
  2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]
  กยผ.มท 0815.4/ว143119/05/256519/05/2565
  3แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.3/ว143819/05/256519/05/2565
  4ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.8/ว140217/05/256519/05/2565
  5แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร file word]
  กศ.มท 0816.4/ว142518/05/256519/05/2565
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP