ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 23-31 มกราคม 2566
 • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน้ำคำ "น้ำคำสะอาด" ณ บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีษะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2566
 • รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อวัสดุน้พมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อวัสดุน้พมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง เช่าเต็นท์ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายงานขอซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • รายงานขอซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • -

  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

            
                       ข่าวสาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
   
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 129 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 33 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  กค.มท 0803.3/ว43231/01/256631/01/2566
  2ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
  [เอกสาร word]
  กค.มท 0803.3/ว41531/01/256631/01/2566
  3การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.6/ว41631/01/256631/01/2566
  4ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.2/ว42231/01/256631/01/2566
  5ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
  กม.มท 0804.6/ว51406/02/256606/02/2566
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP