ข่าวสาร เทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 / 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ จากเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • -

  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

            
                       ข่าวสาร เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
   
  เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง อปท. ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
  20 มิ.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 9
  #เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง  อปท. นะคะ ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรม ► อยู่อาศัย เกษตรกรรม ► อื่นๆ เกษตร...
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 46 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
  [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/ว191123/06/256524/06/2565
  2ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.4/ว191524/06/256524/06/2565
  3แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว189323/06/256524/06/2565
  4การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  [เอกสาร word]
  กยผ.มท 0815.3/ว191624/06/256524/06/2565
  5การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
  สน.บถ.มท 0809.4/ว2623/06/256524/06/2565
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP