ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 08:54:12 1,562
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

               เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

               กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบหรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

              เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

                 *   เทศบาลตำบลม่วงสามสิบได้รับความยินยอมจากท่าน
                 *   การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
                 *   การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
              เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต