เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

22 ก.ย. 2020 09:00:00 เทศบัญญัติ ทต. ม่วงสามสิบ 22

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TOP